TEKSTOVI NA BLOGU

Sunday, November 24, 2013

istoričari recenziraju RAVNU GORU


Sajt RTS donosi izvode iz recenzije serije "Ravna Gora" iz pera dr Momčila Pavlovića, direktora Instituta za savremenu istoriju. Mi prenosimo najzanimljivije opservacije:

"Celukopna politička, naučna i kulturna javnost u Srbiji je svesna potrebe da se zauzme stav prema Drugom svetskom ratu, koji neće biti idolatrijski i mitomanski, kao što je bio u vreme komunista, ali koji nikako neće odbacivati antifašističku borbu srpskog naroda. Ekstremizam bilo koje vrste loš je kako za sadašnji politički trenutak, tako i za sliku prošlosti."

"Moj zadatak i zadatak mojih saradnika je bio da proverimo istorijsku tačnost događaja opisanih u scenariju Radoša Bajića. Tu je iskrslo nekoliko velikih problema. Dosadašnja istoriografija je pratila samo nekoliko glavnih aktera, pa čak ni njih dovoljno precizno. Radoš Bajić se našao pred nezahvalnim zadatkom da oživi i inače protivrečne istorijske ličnosti, na osnovu još protivrečnijih, međusobno često suprostavljenih, podataka."


"Kako je izašao na kraj sa tim izazovom? Pre svega, dogovorili smo se oko osnovnog principa pristupa istorijskim ličnostima i događajima. Tamo gde ima podataka, trebalo je izvršiti pažljivu rekonstrukciju. Tamo gde ih nema, trebalo je ostati veran duhu vremena. Dakle, trebalo je da i ti fiktivni detalji koji nastaju iz imaginacije i kreativnosti autora, budu istorijski verovatni i mogući. A sve to trebalo je uraditi na jedan umetnički nov način."

"Mišljenja sam da je Radoš Bajić uspeo u tom ogromnom poduhvatu. Istorijske ličnosti prikazane su verno, koliko je to bilo moguće na ovom stepenu istorijskih saznanja. Da bi se stekao uvid u tačnost Bajićeve vizije, treba, na primer, uporediti njegov lik Tita i ostalih komunista sa ranijim umetničkim predstavama. Pre svega, treba istaći da je Tito ranije prikazivan u jednoj nadljudskoj, nerealnoj perspektivi, a da skoro nikada nisu prikazani njegovi najbliži saradnici."


"Jedna od najvećih istoriografskih vrlina Bajićevog teksta je stvaranje istorijski verodostojnih likova iz naroda. Porodica Taralića iz Planinice, pop Ljubinko, učitelj Živadin, Milisav i drugi likovi iz naroda, sociološki verno odražavaju ljude, društvene grupe i odnose na srpskom selu."

"Uopšte gledano, istorijski kontekst događaja u seriji dat je korektno, atmosfera dočarana, a hronologija događaja striktno poštovana. Kao posebnu vrednost ističem ocenu da je u seriji velikim istorijskim događajima, a posebno ličnostima, data ljudska dimenzija, bez jednostranih prikaza i vrednovanja. Autor se nije opredeljivao niti je vidna namera prevrednovanja srpske istorije, ni produbljivanja podela, već razumevanje složenosti procesa i događaja kao i uloge stvarnih ličnosti, ali i malih (običnih) ljudi u velikim događajima."

Detaljnije na sajtu RTS

No comments:

Post a Comment